Standpunten LVG
SAMENWERKEN IS SAMEN WERKEN
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Uw mening telt.......

Lijst Van Gerdingen

Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
Wij zetten ons in voor de belangen van alle Rotterdammers. Jong & Oud. Steun ons, wordt donateur. RABO rekening: NL 73 RABO 0149379420.
Standpunten uit het verkiezingsprogramma 2014-2018 Lijst Van Gerdingen
Standpunten LVG

De belangen behartigen voor àlle Rotterdammers. Jong en oud.

Wij denken niet vanuit de oude politieke overtuigingen en het gedachtengoed van de Democraten, de Sociaal-Democraten, Christen-Democraten of van de Liberalen. Niet vanuit idealen als pacifisme, emancipatie of extremisme van welke aard dan ook noch uit een geloofsovertuiging.

Wij verdelen de Rotterdamse samenleving niet in blokken, maar willen juist verbinden.

De vierde macht: een ambtelijke organisatie voor een goede dienstverlening.

Een afgeslankte structuur, maar niet een uitgeklede organisatie. 

Doelmatig, efficiënt en klantvriendelijk

Geen rompslomp; maar een zakelijke aanpak en minder overbodige en tegenstrijdige regeltjes. Het gebruik van internet en websites is onomkeerbaar, maar mag nooit de burger frustreren in het zoeken naar informatie op deze digitale snelweg. Die moet klantvriendelijk en hanteerbaar zijn voor alle Rotterdammers. 

Het mens-mens contact moet blijven. In de Stadswinkel moet de bereikbaarheid van de overheid door de burger gemakkelijke zijn en eenvoudig en snel verlopen. 

Intensief toezicht op de uitvoering van bouwopdrachten, werkzaamheden in de buitenruimte, brandveiligheid in onze woongebouwen, scholen, bedrijfshuisvesting en openbare gebouwen. Controle op de gemeentelijke financiële uitgaven en toetsing van de beoogde doelstellingen inzake kwantiteit en kwaliteit en daadwerkelijk levering.

We kunnen niet alles overlaten aan "de markt", maar zullen ook moeten controleren en handhaven. Vanuit de overheid met kwantitatieve en kwalitatieve inzet.

Huishoudelijk zorg is een vangnet voor de kleine groep meest kwetsbare mensen.

Afspraken als ”een schoon en leefbaar huis”, mogen niet leiden tot vervuiling en verwaarlozing.

Uitgangspunt moet zijn dat de kwetsbare groepen in onze samenleving niet aan hun lot worden overgelaten. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor deze mensen. Uitgangspunt moet zijn dat de kwetsbare groepen in onze samenleving niet aan hun lot worden overgelaten. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor deze mensen.

Intensieve en efficiënte controle op de begrotingen en de uitgaven van overheidsgelden. 

Een verbeterde toezicht op uitgaven en uitvoering resulteert erin dat er minder bezuinigd behoeft te worden op de zaken die nodig zijn voor een solidaire samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat, indien er meer controle is op de begrotingen en de uitgaven van overheidsgelden, er mindér bezuinigd behoeft te worden op de zaken die nodig zijn voor een solidaire samenleving. 

Een daadkrachtige politieorganisatie, die effectief kan worden ingezet.

Wij maken ons sterk voor meer veiligheid in het openbaar vervoer, in winkelcentra en op straat. Zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt en de bewoners kennen. 

Aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs voor iedereen. 

Alle kinderen, ook die met verschillende capaciteiten en talenten, moeten maatwerk in opleidingstempo en niveau krijgen. Op de vakscholen voor het technisch onderwijs wordt geleerd hoe je met je handen kunt werken. Vakmensen zijn van wezenlijk belang voor de stad Rotterdam. Het verbeteren van de  opleidingen in de Regionale Opleiding Centra staat hoog op ons lijstje. Een strenge aanpak kan schooluitval voorkomen. Evenals aantrekkelijker onderwijs. Hierbij is een sterk en gemotiveerd docententeam op scholen, een effectieve samenwerking met jeugd- en gezinsondersteuning en een intensieve betrokkenheid van ouders van essentieel belang.

Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Kwaliteit Sprong Zuid.

Met als einddoel dat Rotterdam-Zuid in 2030 op hetzelfde gemiddelde niveau scoort van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de rest van onze stad. Als tussenstap naar dat einddoel is in het programma opgenomen dat Zuid in 2020 het gemiddelde niveau van Rotterdam scoort. De achterstanden moeten worden ingehaald. Rotterdammers voor Rotterdammers.

Het verhogen van het opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking, met daar aangekoppeld meer kennisintensieve werkgelegenheid en mede daardoor, een verbetering van het woon- en leefmilieu.

Het verhogen van het opleidingsniveau is een zaak van beleid gericht op onderwijs, maar heeft ook te maken met de aantrekkelijkheid van Rotterdam als werkstad en als woon- en bezoekstad. Via het lokale beleid is invloed uit te oefenen op het verlagen van schooluitval en het stimuleren van doorleren. Bij het leefklimaat gaat het misschien nog wel meer om investeringen in voorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte dan in woningen zelf. Daarom is het ruimtelijk ordenings- en stedenbouwkundig beleid ook economisch relevant. 

De jonge bevolking van Rotterdam moet de komende jaren klaar gestoomd worden om de vraag naar goed opgeleid personeel in de regio te kunnen beantwoorden.

De hoge werkloosheid, meer dan 15% van de Rotterdamse beroepsbevolking is  werkzoekende zonder werk, daadkrachtig aangepakt worden.Op en rondom Rotterdam zitten veel bedrijven in de groeiende energie-, zorg, chemie- en logistieke sector. Zo ontstaat een banenmotor waarmee Rotterdam jaren vooruit kan. Om dit vaart te geven moeten er alliantie komen die grote groepen uitkeringsgerechtigden gaat trainen, begeleiden en voorbereiden op instroom op de arbeidsmarkt. 

Rotterdam heeft een vooraanstaande positie als Sportstad en moet dat ook houden. 

De sportverenigingen in onze stad hebben prima accomodaties en zijn een visitekaartjes voor Rotterdam.

De eerstelijns onderhoudswerkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Sportcomplexen dienen intensief en efficiënt te worden gebruikt. Daardoor kunnen vele Rotterdammers optimaal gebruik maken van de voorzieningen in de stad. 

Kunst moet de aandacht krijgen die het verdiend.

Kunst verbindt mensen, kunst verrast en soms verbijsterd het. Het is zaak dat in Rotterdam een omgeving ontstaat waarin kunst en cultuur goed gedijen. Rotterdam is niet voor niets verkozen tot festival- en evenementen stad van het jaar. In ónze stad gebeurt het. En dat moet zo blijven

Geen verkeerschaos in de binnenstad, maar een efficiënt en dynamisch verkeersmanagement. 

"Een aantrekkelijke stad is een bereikbare stad".

Maar dit mag niet leiden tot verkeersfrustraties in het centrum van onze stad. Rotterdam moet bereikbaar zijn voor het woon en werkverkeer. Bereikbaar voor alle bezoekers van de stad, maar tot aan de grens van het buitengebieden.

De binnenstad van Rotterdam en de centra van onze stadsgebieden moeten 30 km-zones worden!

Het inrichten van een  transferium nabij de metro en busstations, aan de grenzen van onze stad. Een goede oplossing om verkeerschaos in ons centrum te voorkomen en zo verkeersoverlast en vervuiling in de stad te reduceren.

Een goede bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport door het openbaar vervoer en autoverkeer.

Om de ambitie als de beste regionale luchthaven in Nederland te zijn en op Europees niveau dient de luchthaven goed bereikbaar te zijn. Heel concreet betekent dit dat er op dit moment, behalve verdere ontwikkelingen van het aantal bestemmingen, een begin wordt gemaakt met en totale herinrichting van het luchthaven terrein. Met voldoende lang-en kort P&R plekken.

En een aanpassing van de A13/A16-aansluiting is daarbij van belang. Met een ondertunneling tot aan het Terbregse plein, ook voor Rotterdammers in Ommoord. 

Wij, van de Lijst Van Gerdingen, gaan nog steeds voor een aansluiting die we "niet zien, niet horen en niet ruiken". 

Kijk ook: http://www.verkiezingsspecial2014.nl/lijst15-lijstvangerdingen/index.html

Log in of schrijf je in om commentaar te geven
Door in te loggen (eerst inschrijven) kun je reageren op deze content.  log nu in/schrijf je nu in